Normativa de les cases de colònies

Reglament d'ús de les instal·lacions de la F.E.M.N.

 1. El present reglament detalla en quines condicions es posa a disposició dels grups una instal·lació mitjançant la Coordinadora de Cases de la F.E.M.N. Per tal d'afavorir la convivència, us demamen que respecteu les instal·Lacions, els companys, l'entorn el veïnat i el personal de la casa de colònies, i que busqueu sempre en el seu ús una finalitat educativa, cultural i de lleure.
 2. Cada instal·lació té un mínim de places a ocupar determinat segons criteri de la F.E.M.N., i un de màxim pel quel està legalitzada la casa, que en cap cas, no podrà ser superat. Per tal que un grup no hagi de compartir la casa, ha d'arribar a contractar el mínim de places establertes.
 3. Les cases de colònies de la F.E.M.N. disposen de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil, i estan legalitzades per la Secretaria Gneral de Joventut de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-se a diferents inspeccions periòdiques.
 4. Una instal·lació no es considera reservada en ferm fins que el grup no hagi fet la corresponent provisió de fons, que serà del 20% del preu total del l'estada. Cal tenir-ho en compte per si hi haguessin altres grups interessats.
 5. En el moment de signar el contracte el grup dispositarà una fiança, corresponent també al 20 % del preu total de l'estada, que serà retornada o descomptada del preu final un cop el responsable de la casa hagi comprovat (en un termini no superior a les 48 hores posteriors a la finalització de l'estada) que no s'han produit desperfectes a les instal·lacions.
 6. El grup contractat té el dret d'inspeccionar la casa prèviament a la signatura del contracte per tal de veure si la instal·lació compleix les expectatives del grup.
 7. En cas d'anul·lació de l'estada, la provisió de fons no serà retornada, a no ser que l'anul·lació sigui deguda a causes de la pròpia F.E.M.N.. Si un grup no es presenta a una casa reservada sense avisar amb més de 48 hores d'antelació, haurà d'abonar a més la pensió complerta del primer dia, cas que l'hagués solicitada.
 8. El pagamanet de les estades es farà sempre per transferencia bancària o directament a l'administrador de la casa.
 9. Els grups tenen a la seva disposició, a més del present reglament, la següent documentació: autorització de funcionamen, anàlisi de control d'aigua de consum i l'informe de condicions sanitàries.

Arribada

 1. El grup tindrà un responsable que es presentarà a l'adminitrador de la casa, qui li farà a mans les claus de les instal·lacions. Aquest mateix responsable serà qui respondrà de les actuacions dels estadants davant les autoritats o la F.E.M.N., cas que fos reclamat.
 2. No es permetrà l'ús de la instal·lació ni deixar-hi objectes abans de l'hora d'arribada indicada en l'imprés de contracte si no es sol·licita prèviament.

Estada

 1. Les excursions o sortides que afectin els àptas seran comunicats al cuiner/a amb una antelació de 72 hores.
 2. No és permès de fumar dins el recinte de les intal•lacions. Tampoc no s'hi pot consumir alcohol ni d'altres substàncies tòxiques.
 3. La situació del mobiliari (llits, prestatgeries, matalassos i demés) no pot ser variat ni tret de les habitacions.
 4. Cal portar llençol de sota, a més del llençol de sobre. És recomanable dur funda pel coixí ( 70 cm ).
 5. Cada sala té un ús pel qual ha estat dissenyada, no podent-se utilitzar per altres usos que els permesos per la llei.
 6. El grup que no sol·liciti pensió completa, té dret a l'accés a la cuina per tal de netejar els estris i fer-se o escalfar-se el menjar.
 7. No es permet clavar claus ni utilitzar coles que puguin deixar senyal o malmentre mobiliari o parets. Tota la decoració penjada pel grup haurà de ser retirada pel mateix en el moent d'abandonar la casa.
 8. No es permet l'estada d'animals a l'interior de les cases.
 9. En cas de malaltia, els serveis mèdics i medicines van a càrrec del grup.
 10. Cada grup és responsable de netejar les instal·lacions que utilitza. Cal deixar la casa neta l'hora de marxar.
 11. Cap part de la instal·lació no pot ser rellogada totalment ni parcial per part del grup estadant.
 12. El grup que incompleixi el reglament podrà ser obligat a abandonar les instal•lacions sense dret a restitució dels diners abonats. A més, se'l podrà exigir el rescabalament dels desperfectes.
 13. Cada instal·lació disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels usuaris, que poden ser demanats a l'administrador de la casa.
 14. La signatura del contracte de lloguer comporta l'acceptació d'aquesta normativa. En cas de reclamació judicial, el responsable del grup i de l'entitat renuncien a qualsevol ús personal i se sotmetran a allò que dictaminin els Jutjats.