Reunions del Patronat

  • Imprimeix

L'òrgan que gestiona la vida quotidiana de l'entitat és la junta directiva permanent. Està formada per un president, una tresorera, una secretària, un consiliari i 3 vocals. És l'encarregada de portar a terme totes aquelles accions planificades per l'entitat. Cada membre té unes tasques específiques encomanades, que gràcies a l'entrega desinteressada es poden dur a terme.